គួរអោយយកគំរូតាម ‘”ទោះរវល់និងការងារយ៉ាងណា ក៏លោកMORANO បានរៀនរហូតបញ្ជប់ដោយជោគជ័យ””

ភ្នំពេញ៖ កាលពីពេលថ្មីៗតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏មានប្រជាប្រិយភាព លោក Morano បានបញ្ចប់ថ្នាក់បិរញ្ញាប័ត្រដោយជោគជ័យ នេះតាមfacebook ផ្ទាល់របស់តារារ៉េបរូបនេះបានផុសនៅមុននេះ។

ប្រភព៖ Morno Morano II