នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ប្តេជ្ញាឲ្យគ្រប់ភូមិទាំងអស់ មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ ក្នុងឆ្នាំ២០២០

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានប្តេជ្ញាចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ គ្រប់ភូមិនៅទូទាំងប្រទេស ត្រូវតែមានអគ្គិសនី ប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ។